Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
VANLIG GRESSLØK – Allium schoenoprasum ssp. schoenoprasum
Løkfamilien - Alliaceae

Gressløk er nevnt som kulturplante av den romerske forfatteren Palladius 380 e. Kr., og finnes i Karl den stores forordninger over hva som skulle dyrkes på de keiserlige godser i Europa på 800-tallet. I Danmark var gressløk dyrket på 1400-tallet.

Hvor lenge gressløk har vært i kultur i Norge vites ikke sikkert, men løk har spilt en fremtredende rolle i gammel kultus. I Norge er dette dokumentert helt tilbake til det 4. århundre e.Kr. Også gamle lover og andre skriftlige kilder vitner om at løk sammen med kvann er blant våre eldste kjøkkenhageplanter, der nevnes både laukgard og kvanngard.

Gressløkfrø ble innkjøpt i 1746 til kjøkkenhagen i Rosendal baroni og fantes trolig i Trondheim i 1768. I 1862 var planten en vanlig kulturplante dyrket i hele landet til Finnmark.

Foruten bruk som krydder- og grønnsaksplante, er vanlig gressløk også mye brukt som prydplante, mer eller mindre bevisst, ettersom den sprer seg lett og forviller seg hist og her med frø. Den kunne også brukes som kantplante rundt bed i strøk av landet der buksbom ikke var herdig nok.

Gressløk er i dag en vanlig hageplante på Agder (Bykle 675 m o.h.) Eldste angivelse er fra Risør i 1880. Dyrket og ofte gjenstående i gamle hager, forvillet i kratt, engkanter, veikanter, tørrberg og kantsoner i urbane strøk.

Det finnes flere raser og kulturformer av gressløk , bl.a. en vill form i Nord-Norge, sibirgressløk (ssp. sibiricum), og denne lar seg også lett dyrke på Sørlandet. Opprinnelig herkomst til dyrket gressløk er usikker, trolig fra Mellom-Europa.

Gressløk er funnet gjenstående og forvillet på følgende fyrstasjoner i Agderfylkene: Stangholmen, Lyngør, Store Torungen, Odderøya, Hattholmen og Lindesnes. Da Søre Kattland fyrstasjon var bebodd, ble det dyrket gressløk her.Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
10.12.2005