Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
HAGEEPLE – Malus x domestica
Rosefamilien - Rosaceae


Matauk var viktig på fyrstasjonene, og de mange små hagene omkranset av steingjerder, vitner om tidligere tiders hagebruk og jordbruk på Lille Torungen. Et lite epletre i utkant av en slik innegjerdet hage i nordre del av øya, kan være en gjenstående rest etter tidligere dyrkning.

Hageepler er funnet gjenstående på alle de fyrene som har hatt lokale forhold til epledyrkning: Stangholmen (Risør), Lyngør, Store Torungen, Odderøya (Kristiansand), Hattholmen (Mandal), Lindesnes og Lista fyr.
Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
12.12.2005