Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
VILLTULIPAN – Tulipa sylvestris
Liljefamilien - Liliaceae

Fra en nikkende knopp kommer det i slutten av mai en opprett, velduftende, gul, stjerneformet tulipanblomst med spisse blomsterblad. Villtulipanen sprer seg svært effektivt med lange underjordiske utløpere fra morløken, i enden av hver utløper dannes det en ny løk, og dette resulterer ofte i tette bestander. Dersom lysforholdene er gode (som på Torungene) blir det rikelig blomstring, men er lysforholdene dårlige blir det bare en mengde sterile blad.

Denne tulipanen heter villtulipan i floralitteratur og skogtulipan i hagebrukslitteratur. Det siste navnet viser til det latinske sylvestris (skog). Ingen av disse to norske navnene er imidlertid gode, da tulipanen ikke er vill i Norge, og den vokser heller ikke i skogen. Derimot er det en (forvillet) gammel hageplante og en ballastplante.

Selv om villtulipan eller skogtulipan er funnet på klosterlokaliteter i Skandinavia, er den trolig ikke eldre enn ca. 250 år her, og dette kan stemme med utbredelsen i Europa for øvrig. Den første innførselen av villtulipan til Norge har formodentlig skjedd samtidig med eller like etter at den kom til Danmark, trolig etter 1750, og da sikkert til herregårdshagene. Siden har den spredd seg. En ny ”invasjon” kom antagelig inn med ballast på 1800-tallet, og slik kjenner vi den fra de sørlandske kysthagene foran hvitmalte skipperhus.

I dag (2005) er villtulipan utbredt på store deler av Lille Torungen og vanlig i de gamle fyrhagene på Store Torungen. Ifølge Ulf Hamran forteller lokal tradisjon at da en skute forliste ved Torungene, fløt ballasten, som var full av tulipanløk, i land på skjærene. Det virker sannsynlig at bestandene på begge steder har opphav i ballast. ”Torungen-tulipanen” har blitt et levende symbol på vill og kultivert natur i Arendal, og i 1994 ble villtulipan valgt til Arendals kommuneblomst.

Men Torungene og Arendal kommune er ikke alene om villtulipanen på Agder! Andre fyr hvor planten finnes er Rivingen og Homborsund fyr i Aust-Agder og Oksøy og Lista fyr i Vest-Agder, dessuten er villtulipanen kjent fra over 150 lokaliteter langs kysten, inn til Gjerstad, Birkenes, Iveland, Audnedal, Åseral og Sirdal. Den karakteriseres best som forvillet, ofte i forbindelse med gamle kysthager, parker, herregårder og kirkegårder.


Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
04.11.2005