Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
Natur
Restene etter Varnes fyr ligger helt på nordvestpynten av Lista, ytterst på en liten fjellrygg som stikker ut i Listafjorden. Her finnes forreven klippekyst med sparsom strandbergvegetasjon. Bakom (sør for) fyrområdet kulturlandskap med sauebeite og lynghei.

Kulturhistorie
Fyret ble tent i november 1836, samtidig med Lista fyr. Fyrvokteren var forpliktet til å holde en fyrkarl, og fyrforvalteren ved Lista fyr hadde for øvrig plikt til å inspisere Varnes. Ordningen opphørte i 1879. I 1921 bestod bygningene av trebygning med fyrlykt inntil veggen, uthus (inkl. fjøs) og naust. Varnes fyr ble nedlagt som bemannet fyr i 1950. Husene ble solgt og revet. Det står nå en fyrlykt på stedet.


Hagebruk
I følge digitalarkivet bodde det tre personer på Varnes i 1900. Det ble dyrket poteter, og det fantes kjøkkenhage. De hadde høns, men ingen kreaturer. Fredrik Røsstad (f. 1924) besøkte Varnes en gang som gutt, og han husker at det var geiter her. Jordveien for fyrvokteren var ubetydelig i 1921, ”der avles aar om andet 450 à 500 kg hø. Har i de senere aar været solgt utslaat til 8-10 kroner.”

Dagens situasjon (2003)
Området sør for selve knausen der grunnmurene ligger, danner et vakkert og verdifullt kulturlandskap med små teiger omgitt av steinmurer, trapper og rydningsrøyser. (Formodentlig inngikk dette i den omtalte jordveien for fyrvokteren.) Sauene holder i dag jordene åpne, og det et synes som om selve fyrområdet er det vanlige tilholdsstedet for sauene, her finnes det også skjul (betonghus). Ugressplanter som gjerne følger med sauer finnes også her (bl.a. tistler, høymol). Ingen gjenstående hageplanter er funnet.