Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
KANADAGULLRIS – Solidago canadensis
Kurvplantefamilien - Asteraceae

I hagen på Hattholmen er det en gjenstående, gammel bestand av kanadagullris i staudebedet (foto). Vi vet ikke hvor lenge planten har stått her, men i alle fall fra den tiden fyret var bemannet, før 1973.

Kanadagullris er en meterhøy staude som utmerker seg med rik og vakker blomstring på sensommeren. Blomstene er sterkt gule, og kurvdekkbladene er mindre enn 3 mm lange, dette skiller den fra vår ville, norske gullris (Solidago virgaurea) som har lengre kurvdekkblad. Kanadagullris er en vanlig bondehagestaude som i lang tid har vært dyrket i Norge. Introduksjonshistorien er ikke kjent, det eneste vi vet sikkert er at den ble dyrket i botanisk hage på Tøyen i 1820-årene.

Fra hagene er frø og planter kommet ut, og naturalisert kanadagullris er blitt vanlig i Norge. Både i Norge og i Europa er planten nå kommet i fokus som en farlig ekspansiv art som kan fortrenge naturlig vegetasjon. Den krysser seg også med naturlig, norsk gullris, og vi kan tale om genetisk forurensning. Planten er begunstiget av menneskelig virksomhet og forekommer forvillet på skrotemark, for eksempel på områder som blir liggende åpne og ubenyttet i boligstrøk, veiskråninger, jernbaneområder, fyllplasser og lignende.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
08.06.2007