Norske middelalderklostre - vegetasjon og flora, hagebruk, reliktvekster og klosterplanter
Forside Kontakt
“Minoritternes Kloster i Oslo.
(Austr til brædra. Berfættabrædr).

Dette Kloster er endnu til som Oslos Hospital, og ligger i den før saakaldte østlige (rettere sydlige) Deel af Byen paa Lykkerne, austr á Lykkium, hvoraf det fik Lokalnavnet austr til bræðra og Munkene kaldtes Bærfættabæðr á Lykkium. Klostret er stiftet af Hertug Haakon Magnussøn, nærmest del efter Freden 1286, og om Omstændighederne herved giver Pave Nikolaus IV Befaling af 11te
Nov. 1291 mærkelig Underretning. Han melder heri Abbed Eirik af Munkeliv, Provsten (Erland?) og Kannik Baard Serkssøn ved Apostelkirken i Bergen, at han ved Klage fra Franciskanernes Minister, Provindsial og Ordenens Brødre i Dacien har erfaret, at da Hertug Haakon af Norge med sin Broders Kong Eiriks Samtykke og paa Grund af Folkets Ønske havde indkaldt nogle af Provindsens Brødre i Oslo, og afstaaet dem en ham tilhørende Tomt i Byen til at bygge Huse og Kirke paa, saa søgte Domkapitlet i Oslo at hindre dette. Da nemlig Brødrene havde paabegyndt Bygningen af et Oratorium, nedlagde Simon Erkeprest i Biskop Eyvinds Navn Forbud mod Arbeidets Fremme. Brødrene paaberaabte sig deres Ordens Privilegier, som blandt Andet forbøde Sekulargeistlige at hindre deres Nedsettelse noget Sted, hvorhen Folket kaldte dem, og hvor de kunde leve gudfrygtigt og æerligt, og oplyste, at Paven havde sat Bandsstraf for dem, som handlede herimod. Men da Simon dog ikke vilde tilbagekalde Forbudet, appellerede Munkene til Paven. Nu lyste Erkepresten saavel Brødrene som Arbeidsfolkene i Band, og lod Kapitlets scolasticus Herjulf med en væbnet Skare nedbryde den paabegyndte Bygning. Munkenes Klage herover til Biskop Eyvind var frugtesløs, da han negtede at tage Hensyn til deres Privilegier, ja endog paa eget Ansvar lod den af Simon lyste Band over Brødrene gjentage offentlig i Egnens Kirker og udstrække til deres Beskyttere og Velgjørere. Da denne Voldsgjerning ligesaameget er en Forbrydelse mod den pavelige Myndighed, som mod Franciskanerordenen, der staar umiddelbart under hiin, paalægger Paven de ovennævnte Præelater, efter underhaanden at have forvisset sig om Rigtigheden af ovenstaaende Beretning, at stevne Biskoppen, personlig eller ved Fuldmægtig, Erkepresten og Skolemesteren personlig, og Oslo Domkapittel ved Fuldmægtig inden 4 Maaneders Forløb at møde for Pavens Domstol og der lide forskyldt Straf. Sagens Udfald kjendes ikke, men det er ikke Tvivl om, at Biskoppen har tabt, og sandsynligviis har maattet gjøre Uretten god igjen. Endnu førend klostret var bygget, gav Pave Nikolaus IV det 13de Sept. 1291 tilligemed Stiftets 3 øvrige Franciskanerklostre Aflad, rimeligviis for derved at fremskynde Anlægget, hvilket kort efter maa være fuldendt, da i 1298 Klostrets Vicegardian Ivar forekommer.”
1


Fransiskanerklosteret i Oslo
Fransiskanerkonvent opprettet før 1291. Etter reformasjonen ble klosterbygningene tatt i bruk som hospital2 , og Oslo Hospital som ligger på stedet i dag, er fortsatt i drift som landets eldste psykiatriske sykehus.

Fransiskanerklosteret lå ved Geitabru ved innfartsveien sørfra over Ekebergåsen,2 og ligger i dag mellom Oslogate og Ekebergveien. Ingen ruiner er synlig over gatenivå, men klosterkirkens kor er markert med stein i gaten ved Gamlebyen kirke. Sannsynligvis finnes det spor av klosteret på Oslo Hospitals grunn sør for kirken.


Vegetasjon og flora
Området er preget er i dag preget av bybebyggelse, men med gatetrær og grønne kantsoner, park omkring Oslo Hospital og Gamlebyen gravlund på nordsiden av Ekebergveien. Løkurt (Alliaria petiolata) og ugressklokke (Campanula rapunculoides) er vanlig ved muren mot hospitalsområdet ved Gamlebyen kirke.


Kilder
1) Lange, C. C. A. (1856). De norske Klostres Historie i Middelalderen. Christiania, Chr. Tønsbergs Forlag. (s. 436-437)
2) Lunde, Ø. (1987). "Klosteranleggene." Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring - Årbok 141: 92

Internett
http://no.wikipedia.org/wiki/Fransiskanerklosteret_i_Oslo
http://www.katolsk.no/praksis/klosterliv/artikler/kap_04
http://snl.no/Fransiskanerklosteret_i_Oslo

Gamlebyen kirke langs sørsiden av Ekebergveien. På samme plass stod fransiskanernes klosterkirke helt til 1797, da Gamlebyen kirke ble bygd. Klosterkirken er markert med brostein i asfalten.
Oslo Hospital under Ekeberg. Det var her Fransiskanerklosteret lå.

Dauvnesle (Lamium album) vokser i kantsoner i Gamlebyen i Oslo. Gammel medisinplante.