Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
Prosjektbeskrivelse

Bjørn Arild Hansen Ersland skrev i 1999 i Fyrene rundt Norges sydspiss at både pryd- og kjøkkenhager har vært en viktig fritidsaktivitet og et supplement til både kostholdet og lønningsposen for fyrbetjeningen. I 2003 ble gjenværende spor av hagebruk på alle fyrstasjonene i Vest-Agder registrert og dokumentert.

7 fyrstasjoner er vernet i Aust-Agder. Utvelgelsen av fyr er basert på fyrenes form og utseende, bygningsmateriale, teknisk utrustning og en viss geografisk fordeling. I verneplanen omtales for noen fyrs vedkommende eksistensen av en eller flere hager, uten at det foreligger noen beskrivelse av disse. I fyrlitteraturen finnes enkelte anekdoter om livet på fyret med noen opplysninger om hagestell. En får også opplysninger om enkelte grønnsaker og dyrking av prydvekster, litt om husdyr og fòr.

Nasjonal verneplan for fyrstasjoner i Norge gir verdifulle opplysninger om store fyrstasjoner hvor flere familier bodde tett sammen, og om små fyr med bolig kun for én familie eller kanskje bare én person. Beskrivelser av fyrene gir klart til kjenne at vilkårene for "matauk" var viktig, hvor grønnsaker og poteter ble dyrket i minimum av jord; hierarkiet eksisterte om flere familier bodde sammen, og den laveste i rang måtte ta til takke med de minste flekkene. Planen gir i mindre grad opplysninger om livsvilkårene og nødvendigheten av stedlig hagebruk.

Det har vært hager på flere av fyrene i Aust-Agder, og som følge av dette står det fremdeles igjen både pryd- og nytteplanter på Homborsund, Lille og Store Torungen, Lyngør og Stangholmen fyrstasjoner. Selv den minste lille jordflekk ble tatt i bruk! Dette prosjektet – som er en del av et større landsdekkende prosjekt – tar sikte på å dokumentere hva som finnes igjen av spor etter hagebruk på fyrene i Aust-Agder.

I løpet av 2005 er de fleste fyrstasjonene i Aust-Agder blitt besøkt minst to ganger. Gjenstående hageflora (og villflora) er registrert skriftlig, ved hjelp av foto og innsamling av herbariebelegg.


Litteratur
Ersland, B.A.H. (1999). Fyrene rundt Norges sydspiss: Kulturhistorisk veiviser til fyrene i Rogaland og Vest-Agder. Høyskoleforlaget.
Moe, D. (2002). Hagevekster og hagebruk på norske fyr [prosjektbeskrivelse]. Univrsitetet i Bergen, 7 s.
Monrad-Krohn, D. (1997). Norske fyr: Nasjonal verneplan for fyrstasjoner. Riksantikvarens rapporter nr. 24-1997, 148 s.
Åsen, P.A. (2004). Hagebruk og hagevekster på fyr i Vest-Agder. Natur i Sør 2004-1, 44 s.