Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
Prosjektbeskrivelse

Det har vært fine hager på flere av fyrene i Vest-Agder, og som følge av dette står det fremdeles igjen både gamle og nye prydplanter på Odderøya, Oksøy, Ryvingen, Hatholmen, Lindesnes og Lista fyrstasjoner. På de fyrene som fremdeles er bebodd eller befolket på en eller annen måte, blir hagene skjøttet. Bjørn Arild Hansen Ersland skrev i 1999 i Fyrene rundt Norges sydspiss at både pryd- og kjøkkenhager har vært en viktig fritidsaktivitet og et supplement til både kostholdet og lønningsposen for fyrbetjeningen.

I dag finnes en lang rekke prosjekter som tar sikte på å registrere de forskjellige former av norsk kystkultur. Mens beskrivelsene av den tradisjonelle bondekulturen på mange vis er kommet langt og i stor grad er kjent, mangler det mye når det gjelder kystkulturen med bl.a. fiskeri og ferdsel. Verneplanen for norske fyr ble fremlagt i 1997, og 8 fyr ble foreslått vernet i Vest-Agder. Utvelgelsen av fyr er basert på fyrenes form og utseende, bygningsmateriale, teknisk utrustning og en viss geografisk fordeling. I verneplanen omtales for noen fyrs vedkommende eksistensen av en eller flere hager, uten at det foreligger noen beskrivelse av disse. I den litteraturen som en hittil har funnet frem til, finnes enkelte anekdoter om livet på fyret med noen opplysninger om hagestell. En får også opplysninger om enkelte grønnsaker og dyrking av prydvekster, litt om husdyr og fòr.

Verneplanen gir verdifulle opplysninger om store fyrstasjoner hvor flere familier bodde tett sammen, og om små fyr med bolig kun for én familie eller kanskje bare én person. Beskrivelser av fyrene gir klart til kjenne at vilkårene for "matauk" var viktig, hvor grønnsaker og/eller potet ble dyrket i minimum av jord; hierarkiet eksisterte om flere familier bodde sammen, og den laveste i rang måtte ta til takke med de minste flekkene. Planen gir i mindre grad opplysninger om livsvilkårene og nødvendigheten av stedig hagebruk. Noen egne spredte registreringer viser en variert og lite dokumentert bruk av den jorden som fantes på fyret, og hvordan den minste jordflekk som fantes ble tatt i bruk.

For å få dokumentert gjenværende spor etter hagebruk og hagevekster på fyr i Vest-Agder, har vi derfor systematisk registrert alle fyrstasjonene i fylket i 2003, disse er fra øst mot vest: Grønningen, Odderøya, Oksøy, Songvår, Ryvingen, Hattholmen, Lindesnes, Markøy, Søre Kattland, Lista og Varnes. (Skrivemåten av fyrstasjonene er fra kartserien Norge 1:50 000, M711, Statens kartverk.) Et utvalg av nålevende personale eller andre som har hatt tilknytning til fyrstasjonene er blitt kontaktet og intervjuet om temaet hagebruk.

Agder naturmuseum og botaniske hage har fått økonomisk støtte av Vest-Agder fylkeskommune.VIKTIGE KILDER :
Bjørkhaug, B. & S. Poulsson (1986-1987). Norges fyr. Oslo, Grøndahl & Søn Forlag a.s.
Ersland, B. A. H. (1999). Fyrene rundt Norges sydspiss: Kulturhistorisk veiviser til fyrene i Rogaland og Vest-Agder. Kristiansand, Høyskoleforlaget.
Monrad-Krohn, D. (1997). "Norske fyr: Nasjonal verneplan for fyrstasjoner." Riksantikvarens rapp. nr. 24 - 1997: 148 s.
van der Eynden, J. (1992). Bevaring og framtidig bruk av fyrstasjoner. Kristiansand, Fylkeskonservatoren i Vest-Agder/Riksantikvaren: 146 s
.