HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 hva gjør vi?

Til tusenårsprosjekt har Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand valgt å foreta en systematisk kartlegging og registrering av gamle hageplanter i Aust- og Vest-Agder. Hva finnes? Hva er igjen? Hva finnes igjen av en tusenårig hagehistorie, like fra Vikingtida, gjennom Middelalderen, Embedsmannshagene, Prestegårdshagene, de romantiske landskapsparkene og sveitserhushagene? Dette omfatter først og fremst stauder, klosterplanter, legeurter, bondehageplanter, parkplanter, prydbusker og -trær. Frukttrær er utelatt, men det samles inn rips, solbær og stikkelsbær. Prosjektet startet opp i 1999 og vil være avsluttet i første omgang i 2002. Det arbeides nå med en videreføring av prosjektet.

Med bakgrunn i standard norske floraverk, herbariene på Botanisk Museum i Oslo og Agderherbariet i Kristiansand og erfaringer fra 25 års botanisering i Agderfylkene, er det foreløpig bygget opp et arkiv (database) på over 200 slekter som er aktuelle. Altså slike planter som klarer seg på egen hånd, som står igjen (gjenstående) og som forviller seg, for eksempel reinfann, rosenrot og bjønnrot. Prosjektet omfatter følgende punkter:

1) Litteraturgjennomgang
Relevant hagebrukslitteratur og gammel botanisk litteratur som spesielt vedrører Agderfylkene blir gjennomgått og systematisert.

2) Opplysningsvirksomhet
Alt fra starten av har kontakten med media vært god med innslag i aviser, radio og TV. Det er blitt (og blir) holdt mange foredrag, særlig i hagelag og bygdekvinnelag.

3) Registrering og dokumentasjon
Lokaliteter hvor det kan være aktuelle arter registreres: bondehager, nedlagte bruk og verksplasser, kirkegårder, gravplasser, prestegårder, parker osv. Plantene dokumenteres ved innsamling til Agderherbariet som er Agder naturmuseums vitenskapelige plantesamling (Herbarium KMN).

4) Innsamling av levende materiale
Et representativt utvalg av levende stauder og busker samles inn og dyrkes i en egen temahage i Botanisk hage i Kristiansand: Tusenårshagen (offisielt åpnet 02.09.01). Det finnes 30 kommuner i Aust- og Vest-Agder, og vi vil at hver kommune skal være representert med en eller flere gjenstående kulturplanter i Tusenårshagen. Ved utgangen av 2001 er 150 ulike planter fra 25 kommuner på plass, og de resterende vil komme i 2002. I Tusenårshagen er plantene plassert i bed som refererer seg til de tidsepokene vi tror plantene kom i kultur i Norge eller på Agder. Den fysiske Tusenårshagen omfatter 320 m2, og er først og fremst en historisk utstillingshage for publikum.

5) Vandreutstilling
Utvalgte hageplanter på Agder gjennom 1000 år blir presentert i en vandreutstilling som vil bli tilbudt kommunene på Agder (og selvfølgelig andre interesserte). Utstillingen åpner i Kristiansand 2. juni 2002.

6) Internett
Under adressen www.museumsnett.no/naturmuseum/tusenaarshagen blir Tusenårshagen presentert på Internett. En egen artsdatabase er under oppbygging.

7) Skriftlig presentasjon
Etter hvert som data innsamles og systematiseres planlegges også former for skriftlig presentasjon, for eksempel i museets årbok og rapportserie (Natur i sør).