HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 Renessanse- og barokkhager (1550-1790)

vikingtid middelalder renessanse og barokk romantikken 1800-tallet 1900-tallet

Stagnasjon og nedgang i hagebruket etter klostertiden og svartedauen ble etterfulgt av oppsving og innførsel av nye kulturplanter i renessansen og barokken. De første prestene etter reformasjonstiden kunne lite, men etter hvert bedres tilstanden fram på 1600-tallet, og vi får inntrykk av at prestegårdene fortsatte der klostrene slapp.

Impulsene fra Europa til Norge kom i stor grad fra Nederland gjennom handel og skipsfart, ikke minst til Agder. Enkle hageanlegg i tilnærmet renessansestil ble anlagt langs kysten under sterk påvirkning fra Nederland, og stilretningen fortsatte i en forenklet utgave helt fram på 1900-tallet. Renessanse og barokk gikk over i hverandre, og enkelte hageanlegg kan være vanskelige å plassere stilmessig. Symmetri og sammenheng mellom hus og hage preget begge stilretningene. Store alléer var typiske i barokke hageanlegg.

Apotekene som nå ble opprettet i Danmark-Norge hadde til og begynne med egne urtehager. I en kongelig forordning fra 1672 het det at aoptekene skulle holde egne urtehager med så vel stedegne som eksotiske planter, "saa mange her voxe kand". Kristiansand fikk sitt første apotek i 1651 (Norges 4. apotek). Her må det ha vært en apotekerhage, for i 1813 skulle blomster, planter og trær, alle i potter, fra varme og kalde drivhus auksjoneres bort. Arendal fikk apotek i 1709.

Opplysninger om hagen ved Berge gård i Lyngdal på 1700-tallet gir oss et bilde av den blomstrende hagekultur som den rike embeds- og handelsstanden kunne tillate seg. Hagen er beskrevet av Anders Eckstorm i 1792 som en "Blanding af Kiøkkenhauge, Blomster- og Frugthauge, og Park... Giennem Haugen (=Hagen) løbe 3 brede Gange, for uden mange andre, som ere indhegnede med de nydeligste Elmehækker, nogle under Buegange af vellugtende Frugttrær, og atter nogle frie ved siden af rare og vellugtende Blomsterbed. Den bredeste, som gaaer fra Hovedindgangen, løber giennem Parterrer, hvor Buxbom er plantet i Løvværk, og blomsterfyldte Rabater omronge gamle kneisende Taxen-træer mellem Oldtidens Guder og Helte af virkelig got og kunstmessigt Billedhuggerarbeide. Jeg vil ikke tale om smukke og vellugtende hekker af Provinsroser og Hvelvinger giennemflettede af Vedbende" (=bergflette, eføy).

Andre eksempler på herregårder på Sørlandet hvor det har vært store hageanlegg fra denne tiden er Skriverhaven i Mandal. Den besto av en rekke alléer, labyrinter, karpedammer, lysthus og blomsteranlegg. Matjorda ble fraktet inn som ballast på seilskuter fra Nederland. Også på Kjos i Kristiansand finner vi bruk av ballastjord og rester av barokkanlegg. Fra Aust-Agder kan vi nevne Frolands verk, Langsæ gård i Arendal og Nes verk.

Det kom en strøm av nye planter til Europa fra Amerika og Lilleasia. Litt etter litt også til Norge, og mange kanskje først til Agder hvor handel og skipsfart hadde god kontakt sørover med kontinentet. Rike borgere innførte levende planter på egne skuter særlig fra Nederland.

Sammen med kulturplantene fra klostertiden som jo stadig ble dyrket, viser alt dette at det kulturelle botaniske innslaget økte kraftig med mange nye prydplanter. Først og fremst i herregårds- og prestegårdshagene, men fra sistnevnte kom nye idéer og planter etter hvert ut til allmuen og bondehagene.

vikingtid middelalder renessanse og barokk romantikken 1800-tallet 1900-tallet

Planteliste fra renessanse- og barokkhagene (1550-1790)

SPISSLØNN Acer platanoides
PLATANLØNN Acer pseudoplatanus
HESTEKASTANJE Aesculus hippocastanum
SØLVKNAPP Achillea ptarmica fl.pl.
KRYPJONSOKKOLL Ajuga reptans
ASPARGES Asparagus officinalis
BERGASTERS Aster amellus
TUSENFRYD Bellis perennis
BUKSBOM Buxus sempervirens
STORKLOKKE Campanula latifolia
SIBIRERTEBUSK Caragana arborescens
VÅRKORNELL Cornus mas
VÅRKROKUS Crocus vernus
MURTORSKEMUNN Cymbalaria muralis
BUSKNELLIK Dianthus barbatus
ENGNELLIK Dianthus deltoides
FJÆRNELLIK Dianthus plumarius
VINTERBLOM Eranthis hyemalis
GYLDENLAKK Erysimum cheiri
VANLIG BEINVED Euonymus europaeus
SPANSK JORDBÆR Fragaria moschata
RUTELILJE Fritillaria meleagris
VANLIG SNØKLOKKE Galanthus nivalis
SOLSIKKE Helianthus annuus
JORDSKOKK Helianthus tuberosus
GUL DAGLILJE Hemerocallis lilioasphodeles
DAGFIOL Hesperis matronalis
SVERDLILJE Iris pseudacorus
BREDSKOLM Lathyrus latifolius
LIGUSTER Ligustrum vulgare
BRANNLILJE Lilium bulbiferum
BRENNENDE KJÆRLIGHET Lychnis chalcedonica
FLØYELSTJÆREBLOMST Lychnis coronaria
BUKKETORN Lycium barbatum
KRYPFREDLØS Lysimachia nummularia
FAGERFREDLØS Lysimachia punctata
MISPEL Mespilus germanica
PERLEBLOMST Muscari botryoides
PINSELILJE Narcissus poeticus
PÅSKELILJE Narcissus pseudonarcissus
FUGLESTJERNE Ornithogalum angustifolium
BÅNDGRESS Phalaris arundinacea var. picta
DUFTSKJÆRSMIN Philadelphus coronarius
JØDEKIRSEBÆR Physalis alkekengi
FJELLFLOKK Polemonium caeruleum
HAGEAURIKKEL Primula x pubescens
DUPPESOLEIE Ranunculus aconitifolius
ALPERIPS Ribes alpinum
SOLBÆR Ribes nigrum
HAGERIPS Ribes rubrum
STIKKELSBÆR Ribes uva-crispa
ROBINIA Robinia pseudoacacia
HVITPIL Salix alba
KURVPIL Salix viminalis
GRØNNPIL Salix x rubens (alba x fragilis)
SVARTROT Scorzonera hispanica
POTET Solanum tuberosum
HEKKSPIREA Spiraea salicifolia
SYRIN Syringa vulgaris
PARKLIND Tilia x vulgaris
TULIPAN Tulipa gesneriana
VANLIG KORSVED Viburnum opulus
VINDRUE Vitis vinifera