Norge
Kartet viser våre innsamlinger av antatte villepler (Malus sylvestris) 2008-2010. Dette tilsvarer grovt utbredelsen av villeple i Norge, i tillegg kommer tidligere registreringer og innsamlinger som ligger i de offentlige herbariene. Fra hver prikk foreligger det herbariemateriale i herbarium KMN, Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand, og det er isolert DNA fra de fleste innsamlingene. Fingerprintingen blir utført med markører som tidligere er brukt i andre europeiske studier ved Norsk institutt for skog og landskap ved Mari Mette Tollefsrud.

(Klikk på kartet for full versjon i nytt vindu)
Europa
Utbredelsen av villeple (Malus sylvestris) i Europa. Forekomstene på nordvestlandet er de nordligste i hele verden.

Kilde: Distribution map of wild apple (Malus sylvestris) EUFORGEN 2009. www.euforgen.org

(Klikk på kartet for full versjon i nytt vindu)