Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
store torungen fyrstasjon (c) per arvid åsenFyrstasjonen
Store Torungen fyrstasjon ligger på øya Store Torungen utenfor Arendal og ble opprettet i 1844, samtidig med fyrstasjonene på Lille Torungen og Sandvikodden. I 1914 ble teglsteinstårnet erstattet av et stort støpejernstårn, 34.3 meter høyt. Fyrstasjonenen er eid av staten ved Kystverket. Offisielt avfolket 2004.


Jordbruk og hagebruk
I 1900 bodde det 12 personer på Store Torungen fyr. Fyrfolket holdt kreaturer og fjærkre, men drev ikke nevneverdig hagebruk ifølge digitalarkivet – sistnevnte er neppe til å stole på jevnført med tilstanden i 1921 (se under).

I 1921 disponerte fyrvokteren hele øya til jordvei, unntatt 2 innegjerdete haveflekker til assistentene. Størsteparten ble karakterisert som bart fjell og lyng, men ca. 40 ar var oppdyrket gressmark og åker. Kunne i gode år gi ca. trekvart kufôr, men var forringet av jordrotter. Resten var sommerbeite for 1 ? ku. Selve haven var på ca. 500 m2. Assistentene hadde hver sin have på ca. 500 m2 til grønnsaker.

Rester etter hager og dyrket mark er fortsatt tydelig flere steder på øya (2005).


Gjenstående hageplanter på Store Torungen fyr (2005)

Ballastplanter (2005)Kilder/linker
Beskrivelse av fyrstasjoner 1921
Norske fyr, Nasjonal verneplan for fyrstasjoner av Danckert-Monrad Krohn 1997
Den gule villtulipanen på Sørlandet av Ulf Hamran i Agder naturmuseum og botaniske hage årbok 2001
Fredning av Store Torungen fyrstasjon, Tvedestrand kommune i Aust-Agder
http://www.fyr.no/fyra/store-torungen/store-torungen.html
http://www.torungen-fyr.no/store-torungen.htm


(c) Per Arvid Åsen 16.12.2005